Theo đó, ĐHQG-HCM và VAST sẽ hợp tác về lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) và công tác đào tạo. Về KHCN, hai bên sẽ phối hợp tạo ra các sản phẩm KHCN mang thương hiệu chung, thực hiện một số nghiên cứu liên ngành; tăng cường khai thác trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm; trao đổi thông tin bằng các ấn bản khoa học và học liệu. Hai bên xem xét việc phát triển chất lượng nguồn nhân lực KHCN thông qua việc trao đổi chuyên gia dưới dạng hợp đồng giảng dạy hoặc nghiên cứu. Dựa trên Luật Sở hữu Trí tuệ, hai bên cũng thỏa thuận đồng khai thác các kết quả nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm khoa học ứng dụng. Về hoạt động đào tạo, hai bên liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học dưới hình thức nhận hướng dẫn và đồng hướng dẫn các luận văn, luận án khoa học; tiếp nhận sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực tập tại các phòng thí nghiệm; phối hợp xây dựng chuyên ngành đào tạo mới. Hai bên xem xét thành lập các khoa phối thuộc nhằm khai thác lợi thế của mỗi bên thông qua hình thức trưởng khoa kiêm nhiệm; công nhận chương trình đào tạo, chứng chỉ và bằng cấp của nhau theo từng trường hợp cụ thể.